ค้นหาเอกสารจาก หอจดหมายเหตุต่างประเทศ

“ต้นแบบ” ของการค้นคว้า รวบรวมและจัดเก็บเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ

โครงการการวิจัยเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศนี้ ถือเป็นงานที่มุ่งสืบสานโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. ในพระราชดำริพลเอกหญิง ศ.เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหรือก็คือ “หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์” โดยทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อปี 2563 เป็นต้นมา และการดำเนินการในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานั้น การวิจัยของโครงการนี้มีลักษณะเด่นเป็น “ต้นแบบ” (model) ของการค้นคว้า รวบรวมและจัดเก็บเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศกลับมาสู่สังคมไทย

54 ปีการก่อตั้ง “อาเซียน” และปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจและเพื่อนบ้าน : มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศและนักวิชาการอาวุโส

หนังสือการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพลเอกหญิง ศ.เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 ได้นำเสนอรายละเอียดการจัดสัมมนาวิชาการ และบทความจากนักวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและอาเซียนในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ จากเอกสารจดหมายเหตุของต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ไต้หวัน ออสเตรเลีย รัสเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย จีน เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น